Menu

Werknemer Algemeen (LogiSal)

Hieronder ziet u een opsomming per tabblad met meer informatie daarover:

Algemeen

NAW-gegevens

Op dit tabblad kunt u de algemene gegevens van de werknemer vullen. De achternaam wordt geprint op de Salarisspecificatie.

*Geboortedatum en Datum in dienst zijn verplichte velden.

Geboortenaam

Vult u alleen in als de geboortenaam afwijkt van de achternaam: bijvoorbeeld bij gehuwde vrouwen die de naam van de man gebruiken. Dit gegeven is van belang voor de loonaangifte.

BSN (Burger Service Nummer)

Voorheen Sofinummer. Dit wordt gecontroleerd volgens de officiële methodiek (11 proef) . Als u geen BSN weet kunt u nullen invoeren. Er mag echter geen loonaangifte zonder BSN ingediend worden tenzij u het anoniementarief toepast.

Identiteitsbewijs

Hier kunt u informatie invoeren over het identiteitsbewijs van werknemer. Gooi nooit een kopie van een (oud) identiteitsbewijs weg, ook niet als het vervangen is.

Afdeling

Afdelingen (oftewel kostenplaatsen) worden in LogiSal gebruikt om de journaalpost te verbijzonderen. U heeft maximaal 99 afdelingen en u kunt ze benoemen. Zie ook: Afdelingen

Uit dienst

Als u de datum uit dienst invult dan krijgt u een waarschuwing als u na deze datum nog een boeking wilt maken. Verder natuurlijk van belang voor de loonaangifte.

Reden einde

Hier selecteert u de reden van het einde van de dienstverband.

De codes 80 ‘Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV’ en code 81 ‘Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV’ zijn voor de UPA en worden in de loonaangifte meegenomen als code 2 ‘Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV’.

Historisch in dienst

Het is mogelijk dat een werknemer bij deze b.v. op een bepaalde datum in dienst is getreden, maar eerder al bij een andere b.v. binnen een juridische of fiscale eenheid. Of het bedrijf is overgenomen of overgegaan. De datum historisch in dienst vervult in LogiSal geen functie behalve dat hij op de salarisspecificatie als datum in dienst wordt weergegeven.

Banken

U kunt voor netto, netto 2, netto 3, netto 4, levensloop en banksparen een bankrekeningnummer en omschrijving invoeren. De omschrijving wordt meegenomen als u een betaalbestand (SEPA) maakt met de module BETALEN. 2e en 3e netto worden soms gebruikt wanneer werknemers een deel van het netto loon naar een aparte rekening overgemaakt willen zien. Of voor een loonbeslag.

U kunt elke bank(rekening) koppelen aan een looncode. Bedragen die u vervolgens middels die looncode (bij deze werknemer) verloond worden op de salarisspecificatie, onder het netto loon, extra vermeld met het bijbehorende bankrekening nummer. Zij gaan ook mee op de betaalstaat en eventueel in de SEPA.

U kunt hier ook aangeven dat u deze werknemer niet in het betaalbestand Sepa wilt opnemen.

Zie ook: Betalen

Sociaal

De gegevens op de tab sociaal dient u bij indiensttreding in zijn geheel in te vullen. Dat is belangrijk voor de loonaangifte.

Basis dienstverband

In de meeste gevallen zal sprake zijn van 01 arbeidsovereenkomst, vandaar dat deze standaard is. U kunt dit natuurlijk wijzigen in een van de andere mogelijkheden. Deze lijst is afkomstig van het UWV en is van belang voor de jaaropgave naar het UWV.

Invloed verzekeringsplicht

Dit zijn kwalificaties die door het UWV dienen te worden toegekend. In geval van twijfel overlegt u derhalve met het UWV. U kiest dus niet voor ‘familie van de eigenaar’ wanneer het een neef van de eigenaar is maar alleen als het UWV deze kwalificatie toekent.

Hier kunt u ook instellen dat dit een oproepkracht is. Dit is van belang voor het al dan niet toepassen van de dagtabel en de fase.

Cao-code

Deze wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de code die bij Werkgever tab Diversen staat aangevinkt en kunt u hier eventueel wijzigen indien de CAO van de werknemer afwijkt t.o.v. de Werkgever. De cao-lijst komt van de Belastingdienst.

Code Incidenteel lager loon

Als het loon incidenteel lager is, bijvoorbeeld bij ziekte of onbetaald verlof, dan dient u dat hier aan te geven. LogiSal neemt deze informatie mee in de loonaangifte.

Onbetaald verlof heeft invloed op de tijdvak tabel. Deze wordt daardoor bij Bereken op ‘dag’ gezet. De indicaties bevalling en zwangerschap zijn vervallen.

Registratienummer APG

Dit ziet u alleen bij werknemers in de sector 001. Het registratienummer APG is 10 cijfers. Het registratienummer is de omschrijving die ook meegenomen wordt in de betaling naar het tijdspaarfonds.

Zie ook: bter-bouw.nl

Fiscaal

Loonheffingskorting

Deze vult u in aan de hand van de loonbelastingverklaring van de werknemer. Zie: Loonheffingskorting

Tabelkleur

U kunt op het tab Fiscaal, de witte of groene tabel van toepassing is. Voor de meeste werknemers geldt de witte tabel. De groene tabel is in principe voor inkomsten uit vroegere arbeid; dus 65-plussers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid vallen onder witte tabel.

Bijzonder tarief

Dit wordt bepaald adhv het loon van werknemer van het vorige jaar in combinatie met de periodedatum (dus pas bij BEREKEN). Zie Percentage bijzonder loon

Nr Inkomstenverhouding

Het nummer inkomstenverhouding (NumIV) maakt, in combinatie met het sofinummer deze dienstbetrekking uniek.
Als u een administratie overneemt van een derde (bijv. ander administratiekantoor) dan dient u deze nummers gelijk te houden.
LogiSal gebruikt standaard het werknemernummer als nummer inkomstenverhouding.
Als u dit nummer wijzigt dan zal LogiSal bij de eerstvolgende loonaangifte automatisch correcties en intrekkingen van de reeds ingediende perioden meenemen.

Fiscaal > Bijzonder instellingen

Bijzondere categorieën

Voor toepassing van deze categorieën dient u toestemming te hebben van de Belastingdienst. Dit heeft niets te maken met werknemersverzekeringen en/of DGA.

Welke tabel moet worden toegepast (subtab Bijzondere instellingen)
Voor werknemers met vakantiebonnen zijn aparte tabellen voor de loonheffing. Deze werknemers komen voor o.a. in de bouw. LogiSal neemt dan automatisch ook de afwijkende franchises en maximumdaglonen die bij de werknemersverzekeringen horen.

Verder heeft u ook de volgende opties:

Nedeco oftewel 30% regeling
Artiesten en andere bijzondere werknemers
Anoniementarief
Student (kwartaaltabel)
Doorbetaaldloon regeling
2 Dienstbetrekkingen
Prostitutieregeling

 

Fiscaal > Fiscale vragen

Op de subtab Fiscale Vragen van de tab Fiscaal vindt u nog een aantal onderwerpen zoals:

Vervoer vanwege de werkgever / Personeelslening / Wajong en eventueel redenen om geen bijtelling voor privé gebruik van de auto te doen.

Inkomenscode: Zie lijst met coderingen

Fiscaal contractloon

U vindt hier ook het Fiscaal Contractloon. Dit vult u alleen in als het contractloon niet door LogiSal zelf kan worden berekend. Dat is o.a. het geval als de werknemer delen van zijn/haar loon heeft uitgeruild conform het cafetariestelsel of via de Fietsregeling.
Het Fiscaal contractloon is per aangiftetijdvak.
Looncomponenten die u niet tot het vaste contractloon rekent
– vakantiebijslag, extra periode salaris geld en bonussen, voor zover deze niet zijn omgezet in vaste bedragen per loonperiode;
– loon in natura, inclusief de belaste waarde vakantiebonnen;
– netto onkostenvergoedingen, zoals voor reiskosten of thuis werken.
Looncomponenten die u wel tot het vaste contractloon rekent
– vakantiebijslag en extra periode salaris, die deel uitmaken van een vast all-in loon;
– vaste, contractueel overeengekomen bruto toeslagen die met het periodieke loon worden uitbetaald, zoals vakantiebijslag, diplomatoeslag, wettelijke verlofrechten;
– loon ingezet voor uitruil met fiscaal onbelaste vergoedingen via een cafetariasysteem;
– stortingen van het vaste loon in een tijdspaarfonds;
– stortingen van het vaste loon in een benefit budget.
Deze informatie kan zijn gewijzigd. Controleer dit op Belastingdienst.nl.

Rente- of kostenvoordeel

Als uw werknemer rentevoordeel of kostenvoordeel geniet dan kunt u dat hier ingeven. LogiSal rekent er niet mee. Het gaat uitsluitend mee in de loonaangifte. Als u dit zou verlonen dan hoeft u het hier niet te vermelden.

Subsidie

Hieronder staan links naar de premiekorting en afdrachtvermindering.
De subsidie voor praktijkleren gaat buiten de salarisadministratie om maar kunnen wij wel voor u verzorgen. Neem contact op met de helpdesk.

Zie ook: Afdrachtvermindering
Zie ook: Loonkostenvoordeel

Instelling

Hier kunt u de inhoudingen die bij de werkgever op AAN staan nog eens individueel uitzetten. Onderin vindt u nog de mogelijkheid om deze werknemer uit te zonderen van serieverwerken. Zie: Instellingen

Reserveringen

Reserveringen stelt u in bij de werkgever. Maar hier kunt u individueel bepaalde zaken afwijkend instellen en ook de beginstand van de reservering opgeven.

Zie ook: Vakantiegeld reservering

Extra

Hier vindt u verschillende ‘boodschap’ velden. Het bovenste vak is puur voor informatie die u ook alleen hier weer terug kunt lezen. Voor uzelf dus. Daaronder vindt u een regel waar u informatie kunt invoeren die aan de loonadministrateur getoond wordt bij het verlonen van deze werknemer, voorbeeld is: ‘In augustus spaarloon inhouden’. Daar weer onder komt een regel met tekst die op de slip van de werknemer wordt geprint. Onderaan vindt u 2 velden die meegenomen kunnen worden in het blok BASISGEGEVENS op de salarisspecificatie. Deze velden worden bijvoorbeeld gebruikt als u volgens de cao verplicht bent om op de slip te printen in welke functiegroep de werknemer is ingedeeld. In het bovenste veld typt u dan CAO-groep en in het onderste typt u dan bijvoorbeeld IV. Probeert u het gerust uit!

Zie ook: Notities

Loon E.D.

Loon wordt betaald per

U kunt hier aangeven welk tabel in principe wordt toegepast. Maandtabel, 4-weken tabel, Weektabel, Dagtabel of kwartaaltabel.

Schaalsalaris

In sommige branches is een schaalsalaris van belang. Dat is dan het salaris voor voltijd (100%). Als u hier een bedrag invult dan gebruikt u looncode 100 daar rechts naast niet. Dit vult LogiSal namelijk automatisch in aan de hand van de gewerkte uren in verhouding tot de voltijduren bij Werkgever tab Algemeen. Consequentie van toepassing van het schaalsalaris is ook dat het voltijdsalaris wordt vermeld op de salarisspecificatie.

Dagen per week

Ook voor maandloners, dagloners (artiesten), vierwekenloners enz. vult u hier het overeengekomen aantal werkdagen in de week in. Voor dagloners laat u gewoon 5 staan. U kunt het aantal dagen per week nog aanpassen bij Berekenen, dus u hoeft incidentele wijzigingen hier niet aan te brengen.

Contracturen per week

Het standaard aantal uren staat bij WERKGEVER op de tab Algemeen. Het aantal uren dat deze werknemer contractueel per week werkt wordt hier opgegeven. Voor een dagloner (artiest) laat u gewoon 40 staan. U kunt het aantal werkuren bij Berekenen nog aanpassen.
Let op: De belastingdienst stelt dat als het aantal contracturen = 0 er sprake is van een oproepovereenkomst. Hierop wordt in de loonaangifte gecontroleerd.
Let op: Als u het aantal contracturen (bijvoorbeeld voor de loonaangifte) wilt wijzigen dan past u eerst Werknemer tab Loon aan en vervolgens gaat u de boekingen wijzigen. Voor elke periode waar een ander aantal contracturen geldt dan dat bij Werknemer moet een (nul-)boeking zijn anders wordt die periode gecorrigeerd in de loonaangifte.
Let op: hier moet staan het aantal contract-uren per week aan het begin van het aangiftetijdvak (meestal gelijk aan verloningstijdvak).

Rooster

U kunt er voor kiezen een rooster in te vullen. Handig voor bijvoorbeeld een parttimer die op sommige dagen niet werkt of varieert in uren per dag. Aan linkerkant vindt u een knop Rooster.

Afwijkend uurloon

De velden ‘afwijkend bruto/netto (over)uurloon’ zijn bijzonder handig. Stel de werknemer verdient 8 per uur maar u wilt deze werknemer voor overuren belonen met 10. Dan vult u hier 10 in. Klik hier voor meer info. Dit veld speelt ook een belangrijke rol bij stukloon.

Looncodes

Zie: Looncodes