Menu

Inkomenscode (LogiSal)

De inkomenscodes zijn in LogiSal te vinden bij Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen.

Hieronder een overzicht van alle inkomenscodes:

11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929
13 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
15 Loon of salaris niet hiervoor vermelde werknemers
17 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
18 Wachtgeld van een overheidsinstelling
22 Uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
23 Oorlogs- en verzetspensioenen
24 Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW)
31 Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
32 Uitkering in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
33 Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
34 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
35 Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (WW)
36 Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
37 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten (WAJONG)
38 Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van WAJONG met WAZ of WAO
39 Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
40 Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA)
42 Uitkering in het kader van bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)
43 Uitkering in het kader van de Wet Werk en bijstand (WWB)
45 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
46 Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet.
50 Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: Ongevallenwet 1921, Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeeongevallenwet 1919.(niet 22, 24 – 45)
52 Uitkeringen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).
54. Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 2017 61 jaar of ouder is.
55. Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
56. Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
57. Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
58. Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
59. Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
60. Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
61. Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beƫindigd.
62. Ontslagvergoeding/ transitievergoeding.
63. Overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.