Menu

Gemoedsbezwaard (LogiSal)

LogiSal kent niet een gestandaardiseerde handeling voor gemoedsbezwaarden.

In werkelijkheid is er geen onderscheid tussen een loonberekening voor een gewone of een gemoedsbezwaarde werknemer. Alleen uiterlijk. En dan ook nog alleen de Zvw-premie.

Ons advies:
Laat alles standaard en boek de werknemer gewoon.
Let wel op dat de werknemerspremies uit staan of op 0. De werkgeverspremies blijven gewoon.

Ga naar Werknemer tab Fiscaal subtab Bijzondere instellingen.
Rechtsonder vinkt u aan: Gemoedsbezwaarde.
Op de print van de salarisspecificatie staat nu niet meer Zvw maar PremVervBel.

Let op:
Deze instelling heeft geen invloed op de berekening.

Hieronder vind u enkele teksten van de website van de Belastingdienst op dit punt.

Belastingdienst

De werknemer is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen
Als uw werknemer door de Sociale Verzekeringsbank als gemoedsbezwaarde voor de werknemersverzekeringen is erkend, mag u op zijn loon niet het werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen inhouden.
U bent wel de werkgeversdelen van de premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Het werkgeversdeel in de premies werknemersverzekeringen verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer.
De werknemer is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en de Zvw
Als uw werknemer door de Sociale Verzekeringsbank als gemoedsbezwaarde voor de volksverzekeringen is erkend, moet u premievervangende loonbelasting inhouden in plaats van premie volksverzekeringen. De premievervangende loonbelasting bedraagt evenveel als de premie volksverzekeringen waarvoor zij in de plaats komt. U kunt dus het bedrag inhouden uit de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen die voor de werknemer van toepassing is.
Als uw werknemer gemoedsbezwaard is voor de Zvw, moet u bijdragevervangende belasting inhouden in plaats van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De bijdragevervangende belasting bedraagt evenveel als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De bijdragevervangende belasting moet u wel vergoeden aan de werknemer. Deze vergoeding is alleen belast voor de loonbelasting/volksverzekeringen.

Let op!
Als uw werknemer bijvoorbeeld alleen voor de AOW gemoedsbezwaard is, dan is hij wel premieplichtig voor de overige volksverzekeringen en voor de Zvw. In deze situatie moet u toch voor alle volksverzekeringen premievervangende loonbelasting en bijdragevervangende belasting voor de Zvw inhouden.
De premievervangende loonbelasting vermeldt u op de aangifte loonheffingen in de rubriek ‘Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’. De bijdragevervangende belasting vermeldt u in de rubriek ‘Ingehouden werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet’ en de vergoeding van de bijdragevervangende belasting in de rubriek ‘Werkgeversvergoeding Zorgverzekeringswet’.

Let op!
U mag de bijdragevervangende belasting niet als loonbelasting in de aangifte loonheffingen verwerken.
Op de jaaropgaaf voor de werknemer vermeldt u in plaats van ‘Loonbelasting/ premie volksverzekeringen’ ‘Loonbelasting/premievervangende loonbelasting en bijdragevervangende belasting’.