Menu

AWF en WAB

Premiedifferentiatie WW: lage en hoge AWf-premie

 

Vanaf 2020 is de AWf gedifferentieerd. Er zijn 2 tarieven: hoog en laag (vanuit de WAB ook wel Flex en Vast genoemd). Welk tarief van toepassing is wordt door wettelijke factoren bepaald. Daarvoor verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

De instellingen die van belang zijn vindt u bij Werknemer > tab Sociaal. Daar ziet u ook meteen welk tarief toegepast wordt bij de huidige instellingen.
LogiSal houdt rekening met alle factoren die van invloed zijn.
Bij Berekenen ziet u op de tab Kostprijs welk tarief is toegepast.

De instellingen van de werknemer bepalen welk tarief LogiSal toepast. De belastingdienst stelt dat de situatie op de eerste dag van het tijdvak van toepassing is op het hele tijdvak.
Als u een 2e contract maakt voor een werknemer en dat 2e contract gaat niet in op de eerste dag van het aangiftetijdvak dan moet u zelf zorg dragen voor de juiste instellingen (cq de instellingen zoals die op de eerste dag van het aangiftetijdvak waren). Voorbeeld: een werknemer wordt oproepkracht per 18 juni. U maakt een 2e contract aan. Zorg er dan voor dat de instellingen zoals die op 1 juni waren in eerste instantie voor de boeking van juni ingevoerd worden.

Aantal contract-uren en oproep

De belastingdienst gaat er van uit dat als u NUL contracturen invult, de werknemer een oproepkracht moet zijn. LogiSal gebruikt Werknemer tab Loon ED > Aantal Uren/week voor het aantal contracturen. Bij een niet-oproepkracht moet u dat veld dus invullen.
Als aantal uren/week op NUL staat en LogiSal stelt op grond van de overige instellingen vast dat AWf-laag van toepassing is, kan wel gerekend maar niet geboekt worden.
Dit doen wij bewust in plaats van zonder meer AWf-hoog toepassen omdat wij denken dat veel gebruikers het veld ‘uren/week’ uit een vorm van gemak op NUL hebben staan.

Deze controle voluit:
Als code aard arbeidsverhouding is 1 of 10 of 11 of 82 of 83 en de inkomenscode is 11 of 13 of 15 of 17 en het aantal contracturen is NUL dan moet de indicatie oproepkracht op J staan.
Code Aardarbeidsverhouding vindt u bij Werknemer tab Sociaal.
Inkomenscode vindt u bij Werknemer tab Fiscaal subtab Fiscale vragen.
Oproep stelt u in bij Werknemer tab Sociaal blok WAB (rechts) > Invloed verzekeringsplicht.
Contracturen stelt u bij Werknemer tab Loon e.d.

Urengrens <21 en Week of dagloon

Als u per week of zelfs per dag verloont en de werknemer is jonger dan 21 dan is het voor LogiSal tijdens de berekening moeilijk vast te stellen of voldaan wordt aan de grens van het aantal uren per aangiftetijdvak. U vindt bij Werknemer tab sociaal een optie waarmee u kunt aangeven dat werknemer onder die grens zal blijven. Tijdens het samenstellen van de loonaangifte wordt hierop nog gecontroleerd. Vanaf begin april kunt u LogiSal ook tijdens de loonaangifte de controle op overschrijding van de urengrens laten doen, waarbij zelfs de boekingen automatisch gecorrigeerd worden. Handig voor weekloners!!

Weetje: Jonger dan 21

Voor de toets aan de leeftijd van 21 jaar is de leeftijd van belang die de werknemer had op de eerste dag van het betreffende aangiftetijdvak van vier weken of een maand. Als de werknemer op de eerste dag van het aangiftetijdvak nog niet in dienst was, dan geldt de leeftijd van de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking.

Week of dagloon en wijzigingen

Een wijziging in de status van de werknemer heeft voor de AWf pas effect op de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak. Als u per week boekt en per 4 weken aangifte doet, dan kan het gebeuren dat u nog boekingen moet maken die gebaseerd zijn op de ‘oude’ status. LogiSal ‘rekent’ met de instellingen zoals die op dat moment zijn. U dient er dus op te letten dat u een wijziging, die effect heeft op het tarief van de AWf, pas doet als de laatste boeking van die persoon van het aangiftetijdvak gedaan is. Bij het samenstellen van de loonaangifte wordt hierop gecontroleerd en wordt het doen van een loonaangifte geblokkeerd als blijkt dat u in 1 aangiftetijdvak 2 AWf tarieven heeft geboekt.

Jaarurennorm

Wij verwijzen u eerst naar de uitleg in de handleiding van de belastingdienst. Wij hebben van de belastingdienst nog de volgende nadere toelichting gekregen:

Deze regeling ziet op de omstandigheid dat een werknemer gedurende een bepaalde periode van het jaar arbeid verricht, zoals bij seizoensarbeiders, en dan voor langer dan een maand. In hoofdregel is er dan sprake van een oproepovereenkomst en geldt in principe de hoge premie (contractindicaties zouden ‘J, J, J’ zijn). Als het loon dat met die (seizoens)arbeid verdiend wordt echter contractueel gelijkmatig over het jaar verspreid wordt is er sprake van de ‘jaarurennorm’ en daarmee is er geen sprake van een oproepovereenkomst. Als de arbeidsovereenkomst daarnaast schriftelijk is én voor onbepaalde tijd, dan is de lage premie van toepassing. De contract-indicaties staan dan op ‘J, J, N’.

Als het contract met jaarurennorm voor bepaalde tijd is (de tweede indicatie is dan ‘N’), is de hoge premie van toepassing. Of die ‘bepaalde tijd’ langer of korter dan en jaar is, is daarbij niet relevant.

Gezien deze uitleg kunnen wij de instelling Jaarurennorm niet gebruiken. LogiSal doet er dus niets mee behalve aanleveren in de loonaangifte. U dient zelf met de overigen instellingen te bepalen of sprake is van AWf laag of hoog.

Herzien van de AWf-premie

In sommige gevallen dient u de AWf-premie te ‘herzien’. Bijvoorbeeld als de werknemer binnen 2 maanden uit dienst treedt, en eerder was het lage tarief van toepassing, dan dient u de premie te herzien. Er zijn signaleringen ingebouwd. Als u een boeking moet ‘hierzien’: Ga naar Berekenen > Historie en selecteer de betreffende boeking. Klik op de knop Herzien.
U kunt ook alle boekingen van 1 werknemer ineens herzien.
Let op: maak tevoren een kopie.

Een herziene boeking wijzigen

De belastingdienst wil ‘herziene’ boekingen in de loonaangifte kunnen zien maar stelt daarbij als eis dat de grondslag niet wijzigt. Dat is natuurlijk niet erg praktijk-vriendelijk maar wij hebben daar geen invloed op.
U kunt u een dergelijke boeking in LogiSal wel wijzigen maar niet als het loon (de grondslag) wijzigt. Als u dat wel wilt moet u de boeking verwijderen en opnieuw maken. Dan is het dus geen ‘herziene’ boeking meer.

Controles mbt AWf in de loonaangifte

AWf-1
U mag per aangiftetijdvak per persoon maar 1 AWf-soort aangeven (laag, hoog of herzien).
Dit is het gevolg van door de belastingdienst geformuleerde regelgeving. Wijzigingen in de status van de werknemer hebben pas effect vanaf de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak.
LogiSal controleert hierop en signaleert u dat.
Pas de boekingen aan. Stel eerst vast wat de correcte statussen zijn die van invloed zijn op het bepalen van het AWf-tarief. Kijk bij Werknemer op tab Sociaal.

AWf ontslag binnen 2 maanden
Als AWf-laag is toegepast en de werknemer is ontslagen binnen 2 maanden dan moet alsnog het hoge tarief worden toegepast. Loonaangifte signaleert hierop.

AWf Jonger dan 21
Loonaangifte controleert of het juiste tarief is toegepast. Minder dan 12 uur/week is laag en meer is hoog.

AWf en 30% meer uren
Als een werknemer in een jaar contracten heeft voor gemiddeld minder dan 35 uur en meer dan 30% uren meer werkt dan geldt voor deze werknemer het hele jaar het hoge tarief. Het eerder berekende lage tarief moet worden herzien.
LogiSal zal later hiervoor een controle inbouwen.

Contracturen in de loonaangifte
Bij Werknemer tab LoonED vermeldt u de contracturen per week. Als u een boeking maakt dan wordt dit gegeven in de boeking opgenomen. Als u een loonaangifte maakt dan wordt het aantal contracturen uit de boeking in de loonaangifte opgenomen. Zijn er meer boekingen in een tijdvak dan wordt het aantal van de laatste boeking genomen.
Als u het aantal ‘aangegeven’ uren (van een werknemer) van een reeds aangegeven tijdvak via een correctie wilt wijzigen, dan wijzigt u de boeking. Als er geen boeking van dat tijdvak (meer) is en u wilt het toch wijzigen dan moet u een boeking maken. Desnoods een lege.

30% Herzieningstoets WAB

Deze toets is bedoeld om te voorkomen dat werkgevers medewerkers in vaste dienst nemen (voor dus AWf-laag tarief) voor weinig uren en dan middels overuren toch veel laten werken. Als een werknemer meer dan 30% extra-uren heeft dan valt hij met alle uren onder het hoge tarief.
Dit geldt niet voor BBL, jongeren (<21) die minder dan 12 uur/week werken en doorbetaald ziekengeld e.d. Verder geldt deze toets ook niet voor werknemers met een vast contract voor 35 uur/week of meer.

Beschrijving van de 30% herzieningstoets Wet Arbeidsmarkt in Balans

Uitsluitend gegevens uit de loonaangiften worden gebruikt.
U kunt meerdere administraties selecteren die samen tot 1 werkgever behoren.
Alle gegevens worden per BSN geteld en weergegeven.
Van alle IKV’s (inkomstenverhoudingen / dienstverbanden) worden de tijdvakken opgeteld waarbij rekening wordt gehouden met overlapping.
Geteld worden:

  • Alle verloonde uren
  • Alle verloonde uren die onder een uitzondering vallen
  • Alle contracturen (herleidt naar tijdvak) waarop AWf-laag is toegepast
  • Premie AWf-laag

 

De berekening van de 30% herzieningstoets gaat als volgt:

Toets 1 is om vast te stellen of het gemiddelde aantal contracturen/week 35 of hoger is:
Van alle inkomstenverhoudingen van 1 werknemer (BSN) worden alle aangiftetijdvakken (van alle geselecteerde administraties) doorlopen.
Bij elk aangiftetijdvak wordt eerst gekeken of AWf-laag is toegepast.
Zo ja dan worden per contracturen omgerekend naar het aangiftetijdvak en opgeteld. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door aantal dagen in dienst gedeeld door 7.
Opm 1: Bij jongeren < 21 kan dit dus per aangiftetijdvak verschillen.
Opm 2: Een werknemer met een (laag) contract van 35 uur of meer die op 31 januari uit dienst treedt, hoeft niet te herzien. Ook niet als hij 600 overuren uitbetaald krijgt. Dat zou een maand eerder wellicht wel tot herziening van het hele jaar geleid hebben.

Toets 2 is om te bepalen of meer dan 30% extra-uren zijn verloond:
Van alle inkomstenverhoudingen van 1 werknemer (BSN) worden alle aangiftetijdvakken (van alle geselecteerde administraties) doorlopen.
Opgeteld worden alle verloonde uren en daarnaast alle verloonde uren die onder een uitzondering (BBL/21/Wgbetaling) vallen.
Opgeteld worden alle contracturen x tijdvakfactor*.
Na afloop:
Als het aantal verloonde uren groter is dan de verloonde uren die onder een uitzondering vallen dan wordt het aantal verloonde uren gedeeld door het aantal contracturen x tijdvakfactor. Is de overschrijding groter dan 30% dan dient u te herzien.
*Tijdvakfactor = 13/3 bij aangifte per maand en 4 bij vierweken.

U kunt deze berekening maken via LogiSal > Jaarblok > Herzieningstoets WAB.
U ziet dan een lijst die goed weergeeft welke werknemers herzien moeten worden.
Deze lijst kunt u ook in de loop van het jaar printen, maar de belastingdienst stelt dat herziening pas gedaan mag worden in december. Alleen als een werknemer is overleden dan mag dat eerder gedaan worden.

FAQ’s:

Werknemer wordt in eerste maand ontslagen.

Vul de datum van ontslag in bij Werknemer.
LogiSal ziet nu dat deze werknemer binnen de termijn van 2 maanden uit dienst gaat. De consequentie hiervan is dat de AWf-premie moet worden herzien. Dat regelt LogiSal dan voor u in dezelfde boeking.

Werknemer wordt in de 2e maand ontslagen

De boeking van de eerste maand is al gedaan en nu wordt bekend dat hij/zij ontslagen is/wordt.
Vul de datum van ontslag in bij Werknemer.
Ga naar Berekenen > Historie en selecteer die boeking van de eerste maand.
Klik op ‘AWf Herzien’. Klaar.
Als u de boeking van de 2e maand maakt zal LogiSal meteen voorstellen dit onder Herzien te doen.

Jongere <21 heeft 2 contracten

Als een jongere <21 naast zijn contract ook nog een BBL-overeenkomst heeft dan tellen die uren voor het bepalen van het overschrijden van de urengrens (48 of 52 uren per aangiftetijdvak) mee. In dit geval moet u zelf de optelsom maken en als de norm wordt overschreden dient u bij Werknemer tab Sociaal aan te vinken: ‘Jongere die zonder meer onder hoog valt’.
Voor het BBL contract blijft het lage tarief in ieder geval gelden.

Werkgeversbetaling

Betaalt de werkgever de werknemer vanwege een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering namens het UWV of betaalt de werkgever de werknemer deze uitkering zelf als eigenrisicodrager? Dan mag het lage Awf tarief toegepast worden.

Infographic
Zie ook Wet Arbeidsmarkt in Balans in dit infographic van de belastingdienst.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.