Menu

Indeling slip (LogiSal)

Werkgever > Indeling Slip.

LogiSal kent 30 verschillende lay-outs en daarnaast een Indeling Slip. Dit laatste bepaalt voornamelijk wat u op de salarisspecificatie wilt zien.

Onderdrukken licentienaam en LogiSal op de salarisspecificatie

Het is mogelijk de naam van licentiehouder en/of LogiSal te onderdrukken wanneer u LogiSal basis licentie over groter beschikt. Upgraden van licentie?
Kijk op logisal.nl/prijzen

Loongegevens in basisgegevens

Standaard kiest u voor vermelding van het basissalaris op de salarisspecificatie. Voor een uurloner is dat het uurloon. Soms is het wenselijk om bij een maandloner toch het uurloon te vermelden bij de basisgegevens op de salarisspecificatie. Dat kunt u hier instellen. Ook kunt er voor kiezen om zowel maandloon als uurloon te vermelden.

Let op: Wanneer u bij Werknemer tab LoonED een schaalsalaris heeft ingevuld dan wordt dit hier afgedrukt.

Diverse opties

Maandnaam

Standaard wordt de naam van de maand getoond als het om maandloners gaat. U kunt dat uitzetten.

Samenvoegen gewoon en bijzonder loon bij Bereken en Printen Slips

LogiSal berekent de sociale lasten afzonderlijk over gewoon loon en bijzonder loon (overwerk). Maar voor de meeste werknemers is dit onoverzichtelijk. Wij adviseren u te kiezen voor samenvoegen, waardoor de sociale lasten worden vermeld in 1 bedrag per soort. Dus de Zvw-premie over gewoon en bijzonder loon samengeteld.

Salarisspecificatie in Engels

U kunt de salarisspecificatie in het Engels printen. De namen van inhoudingen en looncodes dient u zelf aan te passen. U kunt niet heen-en-weer switchen tussen 2 talen.

Grijze achtergronden

Standaard worden de kopteksten van tabellen in een lichtgrijze achtergrond geprint. Dat kan verstorend werken in bijvoorbeeld een PDF. U kunt dit hier uitzetten.

Layout

Lay-out van de salarisspecificaties

U kunt kiezen uit een nummer van meerdere lay-outs. Deze layout wordt gebruikt voor het printen van de salarisspecificaties en kunt u naar wens indelen.

Zie: Salarisspecificatie in eigen huisstijl inclusief logo

Logo

U kunt in een layout een logo meeprinten. Vanaf 2013 kan dat ook op werkgeversniveau. Hierdoor kunt u 1 layout maken met verschillende logo’s.

looncode ziekengeld en standaard %

Hier geeft u op wat de looncode is die u gebruikt voor ziekengeld. Daarnaast geeft u op hoeveel ziekengeld u standaard uitkeert in procenten. Dit laatste kunt u bij Bereken nog aanpassen.

Printen op salarisspecificatie

Minimumloon

Het is wettelijk verplicht om het minimumloon op de slip te printen. In LogiSal staat deze keuze standaard op Aan.

Beroep

Hier kunt u instellen of u het beroep wel of niet op de salarisspecificatie afgedrukt wilt zien. Als de omschrijving van het beroep te lang is dan wordt het afgebroken en komt een gedeelte op de volgende regel. Dat is niet fraai. U dient dat zelf in de gaten te houden.

Afdeling

U kunt een werknemer koppelen aan een afdeling. Zie werknemer, tab Algemeen. Aan elke afdeling kunt u een naam toekennen. Zie werkgever, tab Afdeling. Hier kunt er voor kiezen of deze afdeling wilt printen op de salarisspecificatie.

Arbeidsduur

Volgens de Belastingdienst is de vermelding van de arbeidsduur verplicht. In het algemeen bedoelen ze hiermee het aantal uren per periode dat ‘normaal’ gewerkt wordt. Bij Werknemer tab LoonED vindt u het aantal uren in de week. Dit wordt door LogiSal herleidt naar de periode.

Ontslagdatum

U kunt er voor kiezen om de ontslagdatum op de salarisspecificatie te vermelden. Als u hiervoor kiest dan wordt dit alleen afgedrukt als ‘Ontslagen’ op JA staat en de datum is ingevuld.

Voordeelregel

Vervallen miv 2016: Hier kunt u instellen of u het toepassen van de voordeelregel op de salarisspecificatie afgedrukt wenst te zien.

Arbeidskorting

Hier kunt u instellen of u de arbeidskorting op de salarisspecificatie afgedrukt wenst te zien. U kunt de arbeidskorting in elk geval altijd terug vinden op de loonstaat (menu jaarblok) en op de jaaropgaaf (menu jaarblok).

Ziektedagen

U kunt instellen of de ziektedagen zichtbaar moeten zijn op de slip. Als u hiervoor kiest dan moet de looncode ziekengeld in gevuld zijn in het vakje daaronder.

Parttimefactor

De parttimefactor wordt door LogiSal bepaald adhv het aantal gewerkte uren. Hier kunt u bepalen of deze afgedrukt moet worden. De parttimefactor vindt u ook terug in de loonstaat.

Tussen telling netto loon

Een veelgevraagde wens is het vermelden van het officiële netto loon op de salarisspecificatie. Helaas. Er bestaat geen definitie van het officiële netto loon. Maar we hebben het toch mogelijk gemaakt om het netto loon ‘voor onkosten en voorschotten’ af te drukken.
Let op: Zorg er voor dat u de looncodes 180 en verder alleen gebruikt voor onkosten, voorschotten, aftrekposten die allemaal niets te maken hebben met uw definitie van het netto loon.
Als dit leidt tot onduidelijkheid over het begrip netto loon dan adviseren wij u deze optie uit te laten.