Menu

Branche Zorg en Welzijn (LogiSal)

De branche Zorg en Welzijn omvat vele cao’s waaronder Kinderdagverblijf, Thuiszorg & GGZ. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzorgt voor al deze cao’s de pensioenregeling. De premie wordt vastgesteld door PFZW maar de verdeling tussen werkgever en werknemer is altijd onderwerp van de cao.

Aandachtspunt 
indien u een klant krijgt/overneemt die aangesloten is bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is het van belang dat u onderstaande punten overneemt:
– IKV-nummer (in LogiSal > Werknemer > Tab Fiscaal > Nummer IKV)
– Datum in dienst

Pensioenaangifte
Kijk op deze pagina voor informatie over het aanmaken en indienen van pensioenaangifte (UPA).

Transitievergoeding
Kijk op deze pagina voor informatie over een transitievergoeding. Let op: de transitievergoeding is in deze situatie niet pensioengevend en kunt u aangeven bij Medewerker > tab Sociaal > Uitzonderen Pensioenaangifte/OLP.

Relatienummer 
Bij Werkgever > Algemeen kunt u het relatienummer PFZW invullen. Zij noemen het ‘Organisatienummer’ (voorheen ook wel Nummer Instelling, kenmerk, werkgeversnummer, instantienummer, klantnummer of aansluitnummer) en het is maximaal 6 cijfers. Dit nummer kunt u vinden in het portaal van PFZW (MijnOrganisatie)

Regelingloon
U vindt dit in LogiSal bij Werknemer tab LoonED.
PFZW noemt het Vast Overeengekomen Loon het Regelingloon. Kijk op deze pagina voor meer informatie.
Onderdeel van het regelingloon is het vakantiegeld. Als een vloerbedrag (minimum vakantiebijslag per jaar) van toepassing is dan vult u dat in bij Werkgever > Reservering (rechtsonder).
ORT is onderdeel van het variabele regelingloon. U kunt dit per looncode instellen. Zie hieronder bij Looncode.
Het regelingloon wordt bepaald tijdens de eerste keer berekenen. U kunt het ook berekenen bij Werknemer > tab LoonED (linksonder), of met de hand invullen.
Als sprake is van een structurele eindejaarsuitkering dan dient u het regelingloon zelf te berekenen en in te vullen. Als sprake is van een resultaatafhankelijke tantieme dan dient u dat mee te tellen bij ORT.

Toeslagen
u kunt toeslagen op 2 manier verlonen:
Alleen de toeslag apart verlonen:
De gewerkte uren telt u mee bij de ‘gewone’ uren en de toeslag verloont u apart. U maakt een looncode met als soort instelling ‘bruto overuren’, en de factor wordt bijvoorbeeld 0,25. Bij Geavanceerd selecteert u ORT en ‘nergens bij meetellen’.
De toeslag samen met het loon betalen:
U maakt een looncode met als soort instelling ‘bruto overuren’ en de factor wordt dan 1,25%. Bij Geavanceerd staat ORT uit en ‘meetellen bij gewone uren’.

Norm-uren of Cao-uren
PFZW rekent met Norm uren per jaar. LogiSal gaat uit van norm uren per week. Speciaal voor Zorg en Welzijn kunt u bij Werkgever tab Algemeen het aantal Norm-uren opgeven in 4 decimalen. Een voorbeeld is: normuren per jaar 1920. Per week is dat 36.9230.

Looncodes
De inrichting van de looncode vereist aandacht. U kunt per looncode via ‘geavanceerd’ aangeven of deze tot ORT behoort. Bedragen die u hieronder verloont zullen apart bij de grondslag voor het pensioen en AP worden geteld. Daarnaast zijn er ook nog looncodes die het aantal gewerkte uren beïnvloeden. Die veranderen de parttimefactor en beïnvloeden op die manier de pensioenpremie.

Let op: Het is niet goed om een looncode zowel voor ORT te laten meetellen als voor uren. Dus is een looncode ORT dan staat bij uren: Nergens bij meetellen. En andersom: staat een looncode op Meetellen bij (over)uren dan mag ORT niet aan staan. Anders wordt de grondslag verhoogd met het bedrag van de looncode én vanwege de hogere parttimefactor.

U dient de premieverdeling zelf aan te geven. Ga naar Werkgever, tab Inhoudingen, subtab Pensioenachtigen. Daar ziet u Pensioen en AP. Dubbelklik de eerste inhouding. In de branchemaster is de gehele premie toegerekend aan de werkgever. U dient hier de premieverdeling in te voeren. Doe dat voor zowel Pensioen als AP.

Oproepkrachten
Als een oproepkracht een periode niet werkt dan haalt LogiSal de berekening de volgende periode in. Dat gaat goed. Behalve natuurlijk als er geen volgende periode is. Wij raden u daarom aan om altijd de laatste periode dat iemand in dienst is te boeken, ook al wordt er niet gewerkt.

Onbetaald verlof
Als iemand een hele maand (of hele periode) onbetaald verlof heeft kunt u volstaan met nul uren en wel de dagen. Anders geldt het volgende:
Gebruik looncode 136. Boek daarmee de opgenomen uren negatief.
Dat verlaagt het loon en ook het parttime%%
Als u die looncode nog niet heeft kun u die aanmaken:
Soort: 05 Overuren bruto
Overurenfactor: 1.00
Geavanceerd: Is bijzonder loon: moet uit.
Geavanceerd: Soort uur: Meetellen bij gewone uren.

Onbetaald verlof en vrijwillige voortzetting pensioen
Als een werknemer gebruik wil maken van vrijwillige voortzetting van pensioen dat doet u het volgende:
Gebruik de standaard looncode 137 Onbetaald verlof vrijwillig pensioen.
Dit is een uur looncode. U geeft hetzelfde aantal uren op als wat u afboekt.
Hierdoor rekent LogiSal de pensioenpremie.
Als u die looncode nog niet heeft:
Soort: 05 Overuren bruto
Overurenfactor: 1.00
Geavanceerd: Grondslagen: De grondslag pensioen moet uit
Geavanceerd: Is bijzonder loon: moet uit.
Geavanceerd: Soort uur: Nergens bij meetellen.

Als u het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor rekening van de werknemer wilt brengen dan kunt u overwegen bij Werkgever een tweede pensioeninhouding aan te maken waarbij u het percentage van de werknemer hoger instelt en dat van de werkgever op nul.

Aanvullend geboorteverlof
Zie hierboven bij ‘onbetaald verlof’ al dan niet met vrijwillige voortzetting pensioen.

AGIO
Artsen In Opleiding hebben een werkweek van 38 uur. Dit vereist dat u LogiSal het aantal uren bij Werkgever zet op 38. Het is ook mogelijk voor deze groep een apart L02 nummer bij de belastingdienst aan te vragen. Dan kunt u ze in LogiSal in een aparte werkgever verlonen. Niet vergeten het aantal uren terug te zetten op 36.

AMS
Medisch Specialisten hebben een werkweek van 45 uur en de deeltijdfactor behoort daarop gebaseerd te zijn. In de CAO kunt u nakijken welke toeslagen onderdeel uitmaken van het RegelingLoon. De uitbetaalde ORT moet worden verhoogd met 8% omdat ze geen eindejaarsuitkering hebben. Dit vereist dat u LogiSal het aantal uren bij Werkgever zet op 45 en als u het RegelingLoon door LogiSal wil laten berekenen dan dient u bij Pensioen > Geavanceerd de opslag dus aan te passen. Niet vergeten alles weer terug te zetten als u klaar bent. Het is ook mogelijk voor deze groep een apart L02 nummer bij de belastingdienst aan te vragen. Dan kunt u ze in LogiSal in een aparte werkgever verlonen.

WIA en de pensioenaangifte UPA
Er zijn de volgende situaties mogelijk:

Situatie 1 Gedeeltelijk WIA en werknemer krijgt dus nog loon. Beiden wordt door werkgever betaald.
In LogiSal:
Kopieer de werknemer (2e contract) aan voor het doorbetalen van de WIA en zet die op tab CAO op ‘uitzonderen OLP’. Zet ook Code verbijzondering op WIA.
In de andere werknemer (IKV) handel je zoals hieronder bij situatie 2.
UPA:
Dit dienstverband (deze IKV) gaat niet mee. Het dienstverband van situatie 2 wel.

Situatie 2 Deel loon en deel WIA en de uitkering wordt door UWV betaald.
In LogiSal:
Het (aanvullende) salaris verloon je zoals dat nornmaal gesproken gedaan wordt.
Zet Werknemer tab Cao > Code verbijzondering IKV op NVT
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
UPA:
Alleen het (aanvullende) loon met de bijbehorende uren als ware het een deeltijder.
Vanuit het UWV gaat info naar PFZW dat werknemer WIA is.

Situatie 3 Geheel WIA en de uitkering gaat via werkgever
In LogiSal:
Zet Werknemer tab Cao > Code verbijzondering IKV op WIA
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
Vul het regelingloon in
Als er door de werknemer geen pensioen verschuldigd is: Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze uit.
Boek de uitkering
Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze AAN.
Let op: op het moment dat de UPA gemaakt wordt moet de betreffende inhouding bij Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen AAN staan.
Dat is bijzonder omdat deze bij de berekening uit moet staan als je zonder pensioeninhouding wilt rekenen.
UPA:
Wij leveren nu uitsluitend de status aan en het regelingloon. PFZW noemt dit een slapend dienstverband.

Situatie 4 Geheel WIA en de uitkering gaat via UWV
Toch verwacht PFZW ook nu in de UPA een slapend dienstverband tot werknemer is ontslagen.
De werknemer moet in LogiSal bestaan en de datum uit dienst mag niet ingevuld zijn tenzij hij ook echt uit dienst is.
Zet Werknemer tab Cao > Code verbijzondering IKV op WIA
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
Vul het regelingloon in
Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze AAN
U hoeft niets te boeken.
UPA:
Wij leveren nu uitsluitend de status aan en het regelingloon.

53ste Week
In 2020 is er weer een 53ste week. Het 13e tijdvak loopt van 30 november t/m 31 december. Normaal gesproken verloont u een hele week extra in dat tijdvak. Dus ook meer dagen en uren. LogiSal rekent de pensioenpremie correct uit als u uren en dagen aanpast. Als u deze berekening gaat boeken signaleert LogiSal een overschrijding van het totaal aantal loondagen. Dat is correct. U kunt gewoon boeken. In de UPA merkt u verder niets bijzonders.