Menu

Branche VLEP (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.vlep.nl

Pensioenfonds voor de vleeswaren-, gemaksvoeding-, pluimveeverwerkende- en vleesindustrie.

Regelingloon
De pensioenregeling is vanaf 2021 ondergebracht bij AZL.
De pensioengrondslag is het vast overeengekomen loon, cq regelingloon. U kunt dat handmatig invullen bij Werknemer tab LoonED. Als u dat niet doet dan rekent LogiSal het regelingloon bij de eerste loonberekening uit.
Het regelingloon is:
Het overeengekomen vaste salaris inclusief vakantietoeslag plus vaste toeslagen op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een in de onderneming geldend beloningssysteem en ploegentoeslag, alsmede vaste toeslagen en uitkeringen gebaseerd op de CAO, met inbegrip van de verdiensten op grond van regelmatig en seizoenmatig overwerk welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde aangesloten werkgever dan wel- ter keuze van de werkgever waar de werknemer thans in dienst is- bij een vorige werkgever zijn verdiend doch blijven buiten beschouwing vergoeding voor reisuren vallend buiten de normale werktijd, vergoeding voor gemaakte onkosten alsmede gratificaties, uitkeringen krachtens winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten. De op jaarbasis herleide provisie, welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde aangesloten onderneming is verdiend, onafhankelijk van de datum van uitbetaling van de provisie.

Het jaarsalaris is gelijk aan 12,96 maal het overeengekomen vaste maandsalaris over de maand januari van het lopende jaar, of 14,09 maal het overeengekomen vaste salaris over de tweede vierwekenperiode van het lopende kalenderjaar.

Rekenwijze
Alles wordt uitgerekend op basis van 260 dagen per jaar. Controleer bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur of daar 260 staat (beiden kolommen).

Pensioenkeuze
De branchemaster maakt uw administratie voor alle 4 de pensioenfondsen en u moet zelf even de pensioenen die niet van toepassing zijn uitzetten. Werkgever tab Inhoudingen subtab Pensioenachtigen. Ook bij de tab Sociale fondsen moet u een keuze maken.

Pensioenaangifte
U maakt de aangifte via Periodeblok > UPA AZL (2021)

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+