Menu

Branche Bouw (LogiSal)

Voor actuele informatie en de premiepercentages gaat u naar bfpBOUW.

Bouwlonen zijn gecompliceerd. Lees deze informatie zorgvuldig en ook de verwijzingen onderin. Ga eerst naar de tab Loonaangifte en selecteer het aangiftetijdvak, in de bouw meestal 4 weken.

Beroepencode en Caocode
Per werknemer dient u de Caocode en de beroepencode aan te geven. De beroepencode dient u zelf te bepalen aan de hand van de beroepencodetabel op deze pagina. U mag alleen de cijfers (de code) invoeren in LogiSal.

LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze van het APG.

Vanaf 2019 mogen de betaal gegevens richting APG niet meer voorzien zijn van het BSN. Daarom is het belangrijk dat voor de werknemers het Ledennummer van APG gevuld wordt bij Werknemer > Tab Sociaal. Tevens kan het Ledennummer van de werkgever gevuld worden bij de Werkgever > Tab Algemeen.

Sectorpremie
Standaard worden in de bouw 2 sectorpremies aangemaakt: 1 voor vast personeel en 1 voor variabel personeel. U dient bij elk (nieuw) personeelslid 1 van beide sectorpremies uit te zetten via de tab Instelling.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het handboek Loonheffingen. Voor scholieren en studenten gelden afwijkende bepalingen. Zie het handboek Loonheffingen.

Let op: maak onderscheid tussen UTA en niet-uta
Voor UTA-personeel gelden aparte pensioen/vut/Sab regels. Alle regelingen zijn in LogiSal opgenomen en geactiveerd. U kunt UTA op werkgever niveau de-activeren (dubbelklik de regel). U kunt de keuze ook maken per werknemer op de tab Instelling. Let op: Dit geldt ook voor de sociale fondsen. De premie AP geldt voor alle personeelsleden. Op het tab Reserveringen bij de werknemer dient u keuzes te maken tussen reserveringen van de UTA en de Bouw, zie hieronder.

TSF en/of vakantiebonnen en de looncode
U kunt bij Looncode > Geavanceerd aangeven dat een looncode voor vakantiebonnen of TSF is. Dan gaan de bedragen mee in de loonaangifte in de juiste rubriek.

TSF, Vakantiegeld en Duurzame inzetbaarheid
Speciaal is dat TSF (Tijdspaarfonds), Vakantiegeld en Duurzame inzetbaarheid in LogiSal via de reserveringen lopen. Zo heeft u er feitelijk geen omkijken naar. Om dit goed te laten verlopen dient bij de Werknemer, tab Reservering bij alle drie reserveringen te zijn aangegeven: ‘Automatische vrijval toepassen bij elke boeking’. Na deze instellingen ziet u op elke salarisspecificatie TSF, Vakantiegeld en duurzame inzetbaarheid bij het Loon voor de Loonheffing geteld worden.
Voor de duurzame inzetbaarheid gelden afwijkende percentages voor uta personeel. Deze afwijjkende percentages kunt u vullen bij werknemer > Resver.

45% naar netto
Als de werknemer 45% van het vakantiegeld/TSF direct bij het netto loon wil ontvangen, dan gaat U naar Werknemer, tab Reservering. Daar klikt u links de betreffende reservering aan waarna u rechtsonder de looncode kunt benoemen. Standaard zijn de looncode 146 (vakgeld) en148 (TSF) hiervoor gemaakt.
Dit geldt niet voor de regeling Duurzame inzetbaarheid. Deze dient altijd voor 100% te worden afgestort.

Grondslag en berekening
LogiSal volgt deze (voorgeschreven) berekeningswijze. Bij de berekening en op de salarisspecificatie staat de jaar grondslag vermeld omdat dit in de sector als uitgangspunt wordt genomen.

Franchises en Maximum lonen
Binnen de bouw hebben wij er voor gekozen om maximumloon en franchise uit te drukken in een bedrag per uur. Verder worden de premie geheven over de grondslag ‘Pensioen’. Het is dus van belang om het BTERloon in uren volledig uit te keren. Zie ook Werknemers en Loonheffing hieronder.

Uren onbetaald TSF
Als de werknemer Uren onbetaald TijdSpaarFonds heeft dan betaalt u deze uren niet. Maar er is wel pensioenpremie over verschuldigd. U beschikt standaard over een looncode ‘Uren onbetaald TSF (nr. 104)’ voor het opgeven van deze uren.

Bijzondere uren
U kunt er voor kiezen om ‘Uren ziek’, ‘Uren Roostervrij (RVD)’, Uren ExtraVerlof (EVD)’ enz. apart in te geven. Deze looncodes zijn standaard voor u aangemaakt.

Reisuren
De reisuren worden veelal betaald tegen het garantieuurloon, wat lager kan zijn dan het PRIS-uurloon. Vul dan eerst het lagere garantieuurloon in bij ‘Afwijkend Bruto Uurloon’, Voeg dan de looncode voor Reisuren (136) toe en geeft het aantal in.

Overuren
Het is van belang dat u van elke looncode Overuren bij Geavanceerd de grondslag Vakantie heeft aan staan. Daarbij dient bij Werkgever > Reserveringen > Vakantiegeld de optie: Ook over bijzonder loon reserveren AAN te staan.
Bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen > dubbelklik Pensioen > tab Parttimefactor de optie: ook overuren meetellen moet ook AAN staan.

Werknemergegevens
Per werknemer dient u de Caocode en de beroepencode aan te geven. De beroepencode dient u zelf te bepalen aan de hand van de beroepencodetabel op bovengenoemde site van Cordares. U mag alleen de cijfers (de code) invoeren in LogiSal.

Wijzigingen
In het algemeen geldt voor APG dat u de boekingen moet splitsen als er iets wijzigt. Andere functie, 67 jaar, 21 jaar, ouderschapsverlof, ziekengeld 2e jaar.
Als het salaris wijzigt midden in een tijdvak: 2 boekingen maken waarvan de periodedatum van de eerste moet zijn de datum waarop het oude loon voor het laatst geldt. Als een werknemer de eindleeftijd bereikt (bijvoorbeeld 67 jaar) dan eindigt de laatste boeking op de dag voor zijn verjaardag. Als hij daarna doorwerkt dan kan dat gewoon verloond worden.

Zie ook: De werknemer wordt AOW-gerechtigd

Als midden in een periode (tijdvak) een werknemer intreedt in een verzekering (meestal ten gevolge van het bereiken van de leeftijd) of als midden in een periode (tijdvak) een werknemer UITtreedt uit een verzekering (ook leeftijd) dan Dient u de periode in stukjes te boeken. Het APG wil dan de geboekte bedragen aan grondslagen en premies gesplitst ontvangen en dus moet u helaas de boekingen splitsen.

Ouderschapsverlof
Splits de boekingen in een tijdvak zonder ouderschapsverlof en een tijdvak met.
Zet bij werknemer Sociaal het veld Verbijzondering IKV op ouderschapsverlof
Maak een boeking van het tijdvak met ouderschapsverlof en pas het aantal uren aan naar nul uren.

Aanvullend geboorteverlof
Maak een looncode Onbetaald verlof 30%
Soort is 05 Overuren bruto.
Overurenfactor = 0.3
Journaal mag u zelf instellen maar advies is zelfde als looncode 101
Geavanceerd > Soort Uur > Nergens bij meetellen.

Ga naar Bereken en roep werknemer op.
Zet incidenteel lager loon op ‘Aanvullend geboorteverlof’ (helemaal linksonder).
Toevoegen looncode ‘Onbetaald verlof 30%’ met aantal -156.5 (dus negatief)

Levensloop
Vul LLR in bij Code Verbijzondering Inkomstenverhouding

Ziekengeld eerste jaar
U hoeft niets te doen. Het loon wordt gewoon doorbetaald.
Bij werknemer tab Sociaal verandert u niets.
Het is mogelijk om ook in het eerste jaar de code ZKG te gebruiken, zie hieronder.
Voor Afbouw geldt dat het ziekengeld het eerste jaar ook 85% is en daarom geldt daarvoor hetgeen hieronder bij Ziekengeld Tweede Jaar is geschreven.

Ziekengeld tweede jaar
Zet Werknemer > tab Sociaal op ZKG
Maak of gebruik een aparte looncode Ziekteuren 2e jaar (standaard looncode 128) Die staat op 70% uitbetalen.
Verloon de ‘gewerkte’ uren op deze looncode.
Vul de ziektedagen in (laat gewerkte dagen staan).
De pensioengrondslag blijft gebaseerd op 100% van het loon maar de premie zakt naar 70% (Afbouw 85%).
Let op: ziekengeld in de bouw tegen een verlaagd %% verloont u in een aparte boeking zoals hierboven bij Wijzidingen als staat.

Ziek en BTER
In het tweede ziektejaar is geen premieplicht voor BTER (OOAFB, FYSAFB en COVAFB). Dat dient u zelf voor de betreffende werknemer uit te zetten.

WIA
Zet Werknemer tab Sociaal de Verbijzondering IKV op WIA.
Maak een lege boeking. Dus zonder salaris.
Als dit midden in een tijdvak begint dan dient u de boekingen te splitsen.
Met ingang van 2018 moet u in dit geval, als de werknemer geheel inactief is en als er premievrije voortzetting van de pensioenopbouw is aangevraagd, de Code Meetelling op NEE zetten.

80/90/100 regeling 
Deze geldt anno januari 2017 voor Afbouw en Natuursteen. De regeling zet u aan bij Werknemer > tab Sociaal > Code inkomstenverbijzondering > VAD.
U verloont 90% van het aantal uren en 100% van het aantal dagen.
De berekening (ook de kostprijs) is gebaseerd op 90%. Dat komt dus ook in het journaal. In de pensioenaangifte geven wij 100% aan. Het te betalen bedrag is daar ook op gebaseerd. Het verschil tussen kostprijs en te betalen bedrag krijgt u apart terug van APG. Deze vordering komt niet in het journaal.

Aparte boekingen voor vakantiegeld e.d.
Helaas is het niet mogelijk om binnen 1 periode meer dan 1 boeking te hebben die over hetzelfde tijdvak gaat. Wat wel mag zijn bijvoorbeeld 4 boekingen van 1 week binnen een tijdvak van 4 weken. Maar wat niet mag zijn 2 boeking die elkaar qua tijdvak overlappen. Dus apart vakantiegeld uitbetalen mag niet van APG.