Menu

Arbeidsvoorwaardenbedrag

De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een toegekend loonbestanddeel voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Dit wordt ook wel Extra periode salaris genoemd. De inhoud daarvan maakt geheel onderdeel uit van twee rubrieken voor het arbeidsvoorwaardenbedrag.

  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze twee rubrieken zijn voor het UWV nodig voor de vaststelling van het dagloon, het maatmaninkomen en voor de inkomstenverrekening. Voor een de vaststelling van het dagloon en het maatmaninkomen vermeerdert UWV het loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) met het bedrag aan ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en vermindert UWV het loon met het bedrag aan ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’.

Reservering of looncode aanmerken als ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’

Het toekennen van een arbeidsvoorwaardenbedrag doet u via de looncode.

Ga naar Looncode > Openen > Selecteer de looncode > Geavanceerd > Selecteer onder Typering “Arbeidsvoorwaardenbedrag”.

Reservering

Om de opbouw van een reservering  toe te kennen aan de rubriek ‘Opbouw Arbeidsvoorwaardenbedrag’ in de loonaangifte,  dan geeft u de looncode (zoals hierboven ingesteld) aan als looncode uitkering bij de reservering (Werkgever > Openen > tab Reserveringen > Selecteer de reservering > Looncode uitkering).

Alle informatie en voorbeelden van het arbeidsvoorwaardenbedrag vind u in de nieuwsbrief Loonheffingen 2022.

Voorwaarden

Een ‘Extra periode salaris’ (EPS) is een recht op loon naast het periodieke loon, zoals een eindejaarsuitkering of een 13e/14e maand. Een EPS is een loonelement dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
• is niet afhankelijk van bedrijfsresultaten;
• is niet afhankelijk van kwalitatieve of kwantitatieve prestaties van de werknemer;
• bedraagt een vast bedrag of een bepaald percentage van het loon;
• is bij (collectieve) arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen;
• wordt ten minste 1x per jaar uitbetaald;
• wordt naar evenredigheid betaald als de dienstbetrekking maar een gedeelte van het jaar geduurd heeft
en er gedurende die periode wel periodieke opbouw (reservering) plaatsvindt.

Wat valt niet onder ‘Extra periode salaris’?
• vakantiebijslag, toeslag voor onregelmatige diensten, overwerkvergoeding, ontslaguitkering,
schadeloosstelling of een andere bijzondere beloning;
• loon dat niet voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden;
• loon waarvoor een voorwaarde geldt om te worden uitbetaald. Een voorbeeld hiervan is dat de
werknemer het loon alleen krijgt als hij op 1 december van dat jaar nog in dienst is.

 

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.