Menu

Tabelkeuze (LogiSal)

Voor het bepalen van de loonheffing wordt in principe bij maandloners de maandtabel toegepast, bij weekloners de weektabel enz. Als u bij Bereken het aantal loondagen wijzigt dan vraagt LogiSal aan u of u de dagtabel wilt toepassen.

De hoofdregel (art 25) is dat het loontijdvak is het tijdvak waarover het loon wordt genoten. Alle regels hieronder zijn slechts van toepassing als deze eerste regel niet toegepast kan worden en de bewijslast rust dan bij inhoudingsplichtige.

Ten aanzien van de werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen per week werkzaam is, wordt in afwijking in zoverre van artikel 25, eerste lid, van de wet als loontijdvak aangemerkt:
a. indien het loon per week wordt uitbetaald: de week;
b. indien het loon per vier weken wordt uitbetaald: het tijdvak van vier weken;
c. indien het loon per maand wordt uitbetaald: de maand.

Ten aanzien van de werknemer die doorgaans op 5 dagen in de week werkzaam is (fulltimer) geldt dat als het aantal loondagen wordt gewijzigd de dagtabel van toepassing is.
Voor werknemers met een deeltijdbaan geldt dus de tabel die hoort bij het betaaltijdvak (meestal maand), ongeacht of de werknemer regelmatig of onregelmatig werkt, maar u moet wel kunnen aantonen dat deze werknemer doorgaans op minder dan vijf dagen per week werkzaam is. Het lijkt dus raadzaam dit in het contract vast te leggen.

Dit heeft voor LogiSal de consequentie dat wij, als het aantal loondagen wijzigt, altijd vragen of de dagtabel moet worden toegepast. In grote lijnen geven wij u de volgende handvaten:
Een werknemer werkt doorgaans 5 dagen in de week en u wijzigt het aantal loondagen: dagtabel.
Een werknemer werkt doorgaans minder dan 5 dagen in de week en wordt betaald per maand en u wijzigt het aantal loondagen: maandtabel.
Een werknemer zonder contract of met een nulurencontract (oproepkracht) wordt opgeroepen voor 1 dag(deel): dagtabel. Dezelfde werknemer wordt in 1 maand 8 keer opgeroepen voor een dag(deel). Dat zijn feitelijk 8 arbeidsovereenkomsten: dagtabel. Maar als een werknemer wordt opgeroepen om de komende maand elke week 2 keer te komen, dan is het een arbeidsovereenkomst van 1 maand voor een parttimer: maandtabel. Het blijft de maandtabel als deze werknemer vervolgens vaker komt.

Bovenstaande globale benadering is slechts een hulpmiddel. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wetten en jurisprudentie kunnen wijzigen.

Als de tabellen gedurende het jaar zijn gewijzigd dan past het programma automatisch de juiste tabel toe. De keuze geschiedt op grond van de periodedatum. Natuurlijk moet dan wel de juiste versie zijn geinstalleerd, dat wil zeggen de versie waarin de gewijzigde tabellen ook zijn opgenomen.

Let op:
Toepassing tabellen bij importeren administratie in combinatie met serieverwerken.
Als u een oproepkracht verloont via serieverwerken en u importeert de uren dan bepaalt LogiSal of de dag of maandtabel wordt toegepast.
Oproepkracht zonder verplichting te komen: Dagtabel
Oproepkracht met verplichting te komen: Maandtabel
Dit wordt ook zo toegepast als werknemer in de betreffende maand in/uit dienst gaat.
Deze keuze wordt in het log aangegeven. U ziet dus elke keer wat LogiSal doet.