Menu

Branche Metaalindustrie (LogiSal)

Voor actuele informatie zie www.metalektropensioen.nl

Pensioenpremie
De grondslag is het vast overeengekomen loon.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
Hier volgt een uittreksel uit het pensioenreglement:

Pensioengevend salaris
Het vaste jaarsalaris van de Actieve deelnemer vermeerderd met:

  • de vakantietoeslag;
  • de met de Werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkeringen zoals 13e maand, gegarandeerd tantième en dergelijke;
  • een percentage van het vaste jaarsalaris dat de Actieve deelnemer als oververdienste in de zin van de CAO ontvangt. Dit percentage wordt jaarlijks door de Werkgever vastgesteld.

Voor de Actieve deelnemer die provisie ontvangt, wordt de gemiddeld over het voorgaande jaar ontvangen provisie meegeteld als pensioengevend salaris.
Wanneer de gemiddeld over het afgelopen jaar ontvangen provisie niet vast te stellen is, wordt het gemiddelde van een vergelijkbare Werknemer gehanteerd.

Als de Werkgever op de datum van vaststelling van de Pensioengrondslag wegens verzuim geen of niet het normale Pensioengevend salaris verschuldigd is, wordt uitgegaan van het Pensioengevend salaris dat zonder dat verzuim zou gelden.

Bij deeltijdwerkers wordt voor de berekening van de pensioenen het pensioengevend salaris omgerekend naar een voltijd dienstverband.

Geboortejaar
De premie is afhankelijk van het geboortejaar. In LogiSal vindt u daarvoor 2 inhoudingen ‘Pensioenpremie’. LogiSal past automatisch de juiste inhouding toe, afhankelijk dus van het geboortejaar van de werknemer. U hoeft niets in te stellen.

PMI
Geldt alleen voor werknemers geboren voor 1941. Deze regeling is standaard niet opgenomen in de branchemaster. U kunt deze zelf aanmaken.

Generatiepact

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Meer informatie over het instellen in LogiSal vindt u op deze pagina.

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Metaalindustrie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.