Menu

Sociale lasten

Met sociale lasten worden o.a. de werknemersverzekeringen bedoeld, zoals Awf, sectorpremie, WAO, WHK en Zvw.
Gerekend wordt met de door de Belastingdienst voorgeschreven methode: de VCR (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen) via de grondslagaanwasmethode.
De grondslagaanwasmethode houdt in dat voor iedere aangifte de premies werknemersverzekeringen worden berekend over de aanwas van de premiegrondslag. De aanwas is het verschil tussen ‘de cumulatieve premiegrondslag tot en met het laatste loontijdvak’ en ‘de cumulatieve premiegrondslag tot het laatste loontijdvak’.
Tijdvakken:
De hoogte van franchise en maximum dagloon is afhankelijk van het tijdvak dat wordt toegepast. Doorgaans krijgt een maandloner 1 maandtijdvak. In het geval dat een aantal dagen in de maand niet wordt gewerkt (bijvoorbeeld onbetaald verlof) dan dient te worden teruggevallen op tijdvakken van een dag x het aantal gewerkte dagen.
Parttimers krijgen ook 1 maandtijdvak, dus de franchise die bij een maand hoort ongeacht hoeveel dagen ze in die maand gewerkt hebben.
Een parttimer mag varieren en dat leidt er toe dat voor een parttimer die meer of minder dagen gaat werken, nog steeds de franchise voor de hele maand geldt.
Meer informatie over de VCR vindt u in het toelichtingsdocument van de Belastingdienst. Deze vindt u op logisal.nl/whitepapers.
Let op:
Een parttimer in de zin van de Wet LB is iemand die niet doorgaans op 5 dagen in de week werkt.
Een werknemer die 5 dagen 20 uur werkt is een dus geen parttimer voor de sociale lastenberekening.
Een werknemer die 4 dagen of minder in de week werkt is een parttimer.
In sommige branches is de sector premie gesplitst in vast en los. In die gevallen vindt u twee inhoudingen sectorpremie bij de Werkgever tab Inhoudingen subtab Werknemersverzekeringen. U dient er dan per werknemer 1 uit te zetten.
Sectorpremie en premie WerkHervattingsKas (WHK)
Voor de sectorpremie en de premie WHK ontvangt iedere werkgever een beschikking van de Belastingdienst.
Voor kleine bedrijven gelden premies per sector die in de nieuwsbrief Loonheffingen worden gepubliceerd en door LogiSal automatisch worden toegepast.
Vanaf 2014 bestaat de premie WHK (WerkHervattingsKas).
Deze premie is opgebouwd uit 3 delen: Wga-vast, Wga-flex en Zw-flex.
Voor de categorie kleine werkgevers wordt de premie WHK vastgesteld per sector.
In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 (van de Belastingdienst) vindt u tabel 17a met de premies per sector en gesplitst naar deze 3 soorten.
In LogiSal wordt deze premie samengesteld (dus als 1 percentage) opgenomen.
Van de premiedelen WGA mag u de helft in mindering brengen op het netto loon van de werknemer. In sommige Cao’s is dat niet toegestaan.
Het premiedeel Zw-flex komt altijd geheel voor rekening van de werkgever.
Het is ook mogelijk dat u eigenrisicodrager bent. In dat geval geldt voor u een andere premie. Elke werkgever ontvangt in december van de Belastingdienst een beschikking met de premie WHK. Voor het ZW-flex deel en het Wga-flex van de premie WHK kunt u (nog) geen eigenrisicodrager zijn. Dit betekent dat wij de inhouding altijd AAN zullen zetten. U dient zelf de premie in LogiSal aan te passen en eventueel een verdeling tussen werkgever en werknemer te maken waarbij het totaal van beide gelijk moet zijn aan het percentage in de beschikking.
In LogiSal vindt u altijd de hele premie voor rekening van werkgever.
Dus het totaal van de drie bij werkgever. Bij werknemer staat NUL.
U dient derhalve:
a. de premie die LogiSal invult te controleren met de beschikking van de Belastingdienst.
b. een aanpassing te doen als u een deel van de premie wilt inhouden op het loon van de werknemer. Het totaal van werknemers- en werkgeversdeel moet gelijk zijn aan de premie op de beschikking.
U kunt de premie in LogiSal aanpassen via Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen > dubbelklik de WHK.