Menu

Dagloon en uurloon (LogiSal)

Bij Werkgever > Tab Diversen kunt u bepalen hoe LogiSal het dagloon en/of het uurloon berekent bij maandloners.

Er zijn 4 methoden:

1. 261 dagen
2. 260 dagen
3. Werkelijke dagen in het jaar
4. Werkelijke dagen betreffende de maand (tussen de 20 en 23 per maand)

Dag/uurloon herleiden van een maandloon
Er zijn 2 hoofdmethoden om een dag/uurloon te herleiden van een maandloon.

1. Maandloon x 12 : dagen = dagloon
De dagen zijn weer te splitsen in de volgende mogelijkheden:
Werkelijke dagen in dit jaar (vaak 261 zie SV-dagen)
Gemiddelde dagen (altijd 261)
260 dagen (dat willen sommige cao’s en de Belastingdienst)

2. Maandloon : dagen in deze maand
Hierdoor komt het totale aantal mogelijkheden op 4. En deze keuze kunt u maken voor zowel het dagloon en/of uurloon.

Wijzigen van de loondagen
Als u het aantal loondagen wijzigt dan rekent LogiSal eerst het dagloon uit volgens de door u gekozen methode en vermenigvuldigt dit dagloon met het aantal loondagen.
Als u ziektedagen invoert en het loon verbijzonderd naar een aparte looncode dan rekent LogiSal het dagloon uit volgens de door u gekozen methode en vermenigvuldigt dat met het aantal ziektedagen.

Bij ziektedagen wordt dit op dezelfde manier berekend zoals u dat heeft ingesteld en wordt dit gesplitst op een andere looncode (en indien van toepassing in mindering gebracht op het normale loon) en rekent dit om met een percentage (zie ook Ziekengeld)

Voorbeeld 1
Stelt u zich voor dat de werkelijke aantal dagen in januari 23 zijn.
Maar de werknemer heeft 22 gewerkt.

Via methode 1 komt er dan een hoger salaris uit. (261 dagen / 12 periodes = 21,75 dagen per periode).
Vult u 22 gewerkte uren in, dan is dat hoger dan 21,75 gemiddeld, waardoor het maandsalaris hoger wordt dan wanneer er 23 dagen gewerkt zou worden.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij onbetaald verlof of bij in/uitdiensttreding. Wanneer LogiSal dit constateert, zal het maandloon niet verhoogd worden.

Dit gebeurt niet wanneer u methode 2 kiest. Dan wordt het maand salaris gedeeld door het maximaal aantal dagen en vermenigvuldigt door het ingevulde aantal dagen.
Wij adviseren daarom om methode 2 te gebruiken.

Voor uren is het anders. Uit oogpunt van continuiteit adviseren wij methode 1 (Gemiddelde dagen) te gebruiken. Dat levert een altijd gelijk uurloon op.

Voorbeeld 2 Onbetaald verlof
Stel u wilt 1 dag onbetaald verlof aftrekken en u kiest voor het methode 1.
Het jaarloon is 36.000. LogiSal rekent met de dagen die u verloont.
Stel januari heeft 23 dagen. U verloont 22 dagen. Het normale maandloon = 36.000/12=3000.
22 dagen = 36.000 / 261 x 22 = 3034,48.
U ziet dat werknemer nu meer loon krijgt terwijl u een dag wilt aftrekken.

Voorbeeld 3 Ziektedag
LogiSal moet 1 ziektedag berekenen. 26100 / 261 = 100 loon per ziektedag.
Dit wordt als ziekengeld uitgekeerd en afgetrokken van het normale loon.

Het is daarom dat wij u adviseren het dagloon te berekenen op basis van methode 2: Werkelijke dagen betreffende de maand.

Bij het berekenen van het uurloon adviseren wij optie 1. Die leidt elk jaar tot dezelfde uitkomst.