Menu

Branche Meubel (LogiSal)

Zie www.meubelpensioen.nl voor de meest recente informatie.

Pensioen
Grondslag is het op 1 januari vast overeengekomen loon (inclusief vakantiegeld). Voor de Meubelindustrie en de Orgelbouw geldt dat dit moet worden vermeerderd met het overwerk en de ploegentoeslag van vorig jaar.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze. Zie ook https://www.meubelpensioen.nl/rekencijfers

Dit fonds wordt uitgevoerd door TKP.


Rekenwijze
TKP gaat rekenen op basis van werkelijke SV-dagen en verloonde uren in een periode.
In casu wordt het vast overeengekomen loon (regelingloon) eerst verminderd met de franchise, dan gedeeld door het aantal SV-dagen in het jaar en dan vermenigvuldigt met het aantal (voltijd) SV-dagen van die periode.
Omdat niet elke periode evenveel SV-dagen heeft, zullen de premiebedragen per periode verschillen.
Deze rekenmethode is in LogiSal geïmplementeerd.
Controleer bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur of daar ‘werkelijke dagen/uren’ staat (beiden kolommen).

Aanlevering
U maakt een aangifte aan via Periodeblok > UPA voor TKP.

TOP pensioen
De TOP premie is in de inhoudingen gesplitst in één voor de werkgever en één voor de werknemer. Dit omdat de aanvangsleeftijd voor beiden verschillend is. U hoeft hier niets aan in te stellen.

Vut aanvullingsfonds
Voor alle werknemers vanaf 21 jaar geldt een extra premie van 1% over het pensioengevend loon. De werkgever en werknemer betalen ieder de helft van deze premie. Deze premie is in overleg met cao-partners en het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld.

De premie voor de overgangsregeling (VPL) werd eerder betaald door de Stichting Aanvullingsfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (SAM). SAM is gestopt omdat iedereen in die regeling 65 jaar is geworden. Voor SAM wordt geen premie meer betaald.

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Meubel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.